عکس/مهمترين سلاح یک مداح بهره گیری از شعر قوي و پر مغز است

نسخه مناسب چاپ
سید حسین مومنی گفت: مداحان باید از اشعار قوی و فاخر در مجالس مذهبی و محافل هیئتی استفاده کنند.

خبرهای تازه