خانه

سازمان بسیج مداحان

یادداشت: فاطمه نسیمی

"روزی ذوالفقار حیدر رفت؛ کبوتر حریم عشق و مدافع مظلومان عراق و دمشق پرکشید

بسیج مداحان: "روزی ذوالفقار حیدر رفت؛ کبوتر حریم عشق و مدافع مظلومان عراق و دمشق پرکشید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، فاطمه نسیمی فعال عرصه ستایشگری طی یادداشتی پیرامون سردار شهید سلیمانی نوشت "روزی ذوالفقار حیدر رفت؛ کبوتر حریم عشق و مدافع مظلومان عراق و دمشق پرکشید. مشروح یادداشت بشرح ذیل می باشد:

 

 

اصلا تو بگو!

قرار است بنویسم.

دفترم را برمی دارم. آن را باز می کنم ؛ به صفحه سفید خیره می شوم.

"چک،چک،چک..."

به خودم می آیم. صدای برخورد قطرات اشکم است. صورتم را روی کاغذ می گذارم.

باید بنویسم.

 حرف زیاد است و کاغذ کم؛ اشک زیاد است و قلم بی حرکت.

باید اول طرح داستانم را مشخص کنم. انگار کسی در گوشم می گوید:

"بنویس سردار دلها برای تو رفت. رفتن را ننویس، نشان بده! و برای تو رفتن را هم...

بنویس می گفتند: "برای پول رفت!"

_"جوونای مردمو به کشتن میده..."

_"تروریسته..."

همه این هارا بگو تا شرمنده شان کنی.

بگو که تنها بود. اما وقتی که رفت، دیگر تنها نبود. همه به خیابان ها ریختند.

نشان بده آن تشیع جنازه هفتاد و دو ملتی را..."

صدای پیچیده در گوشم، آرام می گیرد. هق هق کردنش را می شنوم.

به کاغذ رو به رویم نگاه می کنم. اشک، جوهر قلم را بهم ریخته است. کمی صبر می کنم تا دوباره شروع کند.

اما نه، آن صدا که در سرم می پیچید، سکوت کرده است.

از این جا به بعد را خودم باید بگویم.

 این داستان نیازی به طرح ندارد. خودش طرح است، سوژه است، ماجرا دارد...

نوشتن داستان مینی مال را دوست ندارم. اما این بار می خواهم کوتاه بگویم. از آن کوتاه ها که ضربه نهایی را می زند.

"روزی ذوالفقار حیدر رفت؛ کبوتر حریم عشق و مدافع مظلومان عراق و دمشق پرکشید

اما رفتنش از جنس دیگر بود، نسوخت که تمام شود، سوختنش تکثیر نور بود در تاریکی ها

پروازش؛ شروع خیلی چیز ها شد.

شمعدانی های لب پنجره از خواب زمستانی بیدارشدند تا گل بدهند.

دل ها دوباره عاشق شدند.

رنگین کمان ، کمان دار شد.

و دیگر..."

نه نمی شود نوشت!

اصلا تو بگو تورا چگونه بنویسم؟!

 انگار گریزی نیست. قاسم سلیمانی ،یعنی قاسم سلیمانی.

و تا دفتر تاریخ باز است، این قصه ادامه دارد...

 

"فاطمه نسیمی "